KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA KONKURSĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS

Įgyvendinant LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ nuo rugsėjo 1 d. Kelmės rajone steigiami 3 karjeros specialisto etatai.

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas (A2).

Darbo pobūdis: ugdymo karjerai paslaugų teikimas Kelmės rajono ugdymo įstaigose.

Darbo krūvis:

1-4 klasės (810 mokinių) – 0,5 etato.

5-8 klasės (900 mokinių) – 1,1 etato.

9-12 klasės (695 mokiniai) – 1,2 etato.

Darbo sutarties rūšis: terminuota

Darbo užmokestis: vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu (priklauso nuo darbo stažo ir kategorijos) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44 – 10,45.

Reikalavimai pretendentams:

  1. turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka, jei dirba bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar švietimo pagalbos įstaigoje;
  3. išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3.1. turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir  konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;

3.2. studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų  kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;

  • būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais; 
  • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
  • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. patirtį ir stažą įrodančius dokumentus;

6. kitus dokumentus (jei tokie būtini įrodyti kvalifikaciją, kompetencijas ar  kitas nuostatas).

Dokumentų priėmimas: 2022 m. rugpjūčio 16-29 d. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)

Dokumentai pateikiami adresu: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba arba el. paštu diana.razminiene@kelmespt.lt. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61106.

Pokalbis vyks 2022 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val. su pretendentu sutartu laiku.

Informacija apie konkursą skelbiama Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje: www.kelmespt.lt ir teikiama telefonu (8 427) 61106.

Direktoriaus pavaduotoja Diana Razminienė