Laisvos darbo vietos

Kelmės švietimo pagalbos tarnybai nuo 2023 m. birželio 1 d. bus reikalingas ūkvedys (-ė)

 (0,5 etato, darbo laikas 20 savaitinių valandų, 4 valandos per dieną).

Pareigybės lygis – B.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo: nuo 5,6 iki 10,0 pareiginės algos bazinio dydžio.

Reikalavimai:

ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, gebėjimas dalykiškai bendrauti su kitais tarnybos darbuotojais.

Ūkvedys (-ė) privalo žinoti LR Žmogaus saugos darbe įstatymus, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos taisykles, LR darbo kodeksą, LR viešųjų pirkimų įstatymą, LR higienos normomis.

Pretendentai iki 2023 m. gegužės 26 d. 15 val. (adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Pažymą apie darbo stažą;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  5. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai su pretendentu suderintu laiku 2023 m. gegužės 29 d. 107 kabinete.

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus. Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 61184