Metodinės medžiagos saugykloje viešinami naujai parengti metodiniai leidiniai

Švietimo portalo www.e.mokykla.lt  metodinės medžiagos saugykloje viešinami naujai parengti metodiniai leidiniai, skirti mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti. Jų paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias dalykų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas dalykų ugdymo bendrąsias programas.

Leidiniai parengti įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga