„Partnerystės tinklai – mokomės vieni iš kitų“

Kelmės rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai paskutiniame planavimo renginyje pritarė, kad reikia stiprinti bendruomenės kompetencijas siekiant mokinio pažangos per patyriminę veiklą, kolegialų ryšį ir emocinį komfortą. Todėl nutarta bendrauti ir dalintis patirtimi ne tik tarp mokytojų, bet ir tarp mokyklų. Taip šių metų lapkričio mėnesį padėjo „megztis“ partnerystės tinklai.

Lapkričio 3 d. Tytuvėnų ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų vadovai ir mokytojai tyrinėjo Kauno tvirtovės VII forto gamtos ir tiksliųjų mokslų laboratorijas ir diskutavo, ar STEAM ugdymas padeda auginti tyrinėtojų kartą?

Kauno tvirtovės VII forto muziejaus – mokyklos vadovas Vladimir Orlov dalinosi savo patirtimi, kaip, siekiant gamtamokslinio raštingumo, mokiniai yra mokomi atlikti bandymą: nuo tyrimo klausimo iškėlimo iki rezultatų analizės ir išvadų. VII forto mokykloje teorinės žinios bei sudėtingų gamtoje vykstančių reiškinių paaiškinimai pateikiami remiantis praktiniais pavyzdžiais, kurie skatina kiekvieną dalyvį savarankiškai atlikti išgirstą informaciją iliustruojančius bandymus, užduotis. Vadovas akcentavo, kad jų mokykla dirba tam, kad kiekvienas apsilankymas Kauno tvirtovės VII forte paliktų neišdildomą įspūdį bei atneštų naujus potyrius, žinias ir pažinimo džiaugsmą!

Lapkričio 8 d. „Kražantės“ progimnazijos ir Pakražančio gimnazijos vadovai ir mokytojai turėjo pašnekesius apie investicijas į vaiko sėkmę.

Diskusijoje, kurią moderavo „Kražantės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Dovidaitienė, buvo pristatoma mokinių apklausa „Kas tau yra sėkmė?“, vienos mokinės dienoraštis, o mokytojai dalijosi įvairiomis jų ir mokinių sėkmės istorijomis. Akcentuota, kad mokiniui svarbu patirti ne tik akademinę, dalyko išmokimo sėkmę, bet ir išsiugdyti įvairias kompetencijas, turėti vertybinį stuburą. Bandyta atsakyti, kas ir kiek turi prisidėti prie mokinio sėkmės – be abejo, tai šeima, pats vaikas, mokykla ir kita formuojanti aplinka. Vienareikšmiškai pritarta, kad kuo daugiau mokytojai ir mokiniai investuos į save, tuo daugiau bus sulaukta sėkmės, juk ji priklauso nuo įdėtų pastangų.

Lapkričio 16 d. Jono Graičiūno gimnazijos, „Kražantės“ progimnazijos ir „Aukuro“ pagr. m-klos  vadovai nusimatė bendradarbiavimo gaires. Susitarta, kad bendrauti yra prasminga ir būtina, nes dauguma šių mokyklų mokiniai mokslus tęsia gimnazijoje, todėl labai svarbus ir mokyklų vadovų, ir atskirus dalykus dėstančių mokytojų bendradarbiavimas. Prisiimta bendra atsakomybė už kokybišką ugdymą visose trijose mokyklose: svarbus yra ir pagrindinis, ir vidurinis ugdymas – taip galima užtikrinti tiek sėkmingą mokymą(si), tiek gerai išlaikomus brandos egzaminus.

Numatyta, kad prasmingi būtų mokytojų metodiniai susitikimai, skirti atskirų dalykų programoms ir jų sėkmingam įgyvendinimui, vadovėliams, informacijos šaltiniams aptarti, informacija apie vykusius ir gerai įvertintus kvalifikacijos tobulinimo bei socialinių partnerių organizuojamus renginius ir kt. Svarbūs būtų bendri edukaciniai mokinių renginiai: atskirų mokomųjų dalykų dienos, popietės, protų mūšiai ir pan. Toks mokyklų bendradarbiavimas, suteikiantis mokiniams ir mokytojams daugiau galimybių bendrauti, rengti bendrus projektus, tikslingai veikti, neabejotinai gerintų ugdymo kokybę.

Ilgalaikės programos „Tobulėkime bendradarbiaudami. Metodinė veikla sėkmingos pamokos link“ II modulio „Partnerystės tinklai – mokomės vieni iš kitų“ gerosios patirties renginius organizuoja rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinis būrelis, koordinuoja minėtų mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui: R. Dovidaitienė, J. Seselskienė, D. Hinz, Ž. Klimienė, I. Siliūnė, V. Milkintaitė, J. Gotautienė.