Rugsėjo-spalio mėnuo – rajono metodinių būrelių pasitarimų ir užsiėmimų metas

Rugsėjo-spalio mėnuo – rajono metodinių būrelių pasitarimų ir užsiėmimų metas. Kadangi metodinė veikla – asmeninio augimo ir ugdymo proceso kaitos dalis, todėl šių pasitarimų metu pristatytos praeitų mokslo metų veiklos ataskaitos. Rajono pedagogai įgijo žinių ir praktinių gebėjimų ugdymo proceso tobulinimui, plėtojo profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Vyko veiksmingas metodinis ir dalykinis mokytojų bendradarbiavimas, metodinių naujovių sklaida.

Metodinių užsiėmimų metu analizuoti atnaujintų programų projektai. Mokytojai, dalyvavę NŠA organizuotose mokymuose, pristatė atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes. Aptarti  BE rezultatai.

Tiriant kvalifikacijos poreikį užsiėmimų metu pristatyti nacionaliniai kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Paminėta, kad svarbu atsižvelgti į ugdymo įstaigų strategines kryptis, pedagogų asmeninius planus ir mokinių pasiekimus.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai planuojami ir organizuojami sistemingai ir apima įvairias tikslines grupes, pedagogai skatinami reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų. Nuolat atliekami klientų poreikio tyrimai ir duomenų analizė bei veiklos rezultatų grįžtamasis ryšys.

Rajone veikia 22 metodiniai būreliai, o metodinėje veikloje dalyvauja apie 70 procentų rajono pedagogų.   Metodinės veiklos formos įvairios: pasitarimai, atviros veiklos, išvykos, gerosios patirties seminarai, metodinės dienos ir kt.

Kiekvienas mokytojas ir jo darbo metodai – unikalūs, būtent nuo mokytojo veiklos pamokoje priklauso mokinių pasiekimai. Todėl gerų rezultatų norisi palinkėti visiems ir šiais metais,  o kad šio nelengvo darbo prasmė neliktų už uždarų durų – kviečiame dalintis savo mintimis, skatinti kolegas skleisti profesinės veiklos iniciatyvas. Visada buvo ir bus tokių mokytojų, kuriems reikia visko. Tokių ir laukiame.