Teisinė informacija

Mokytojų kvalifikacija

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašas

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas:

Mokytojų atestacija: