Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Kelmės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai sausio 4 d. susitiko Zoom platformoje, kad aptartų lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados, epistolinio rašinio, meninio skaitymo konkurso organizacinius klausimus. Susitikime dalyvavusi Kelmės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė D. Stonienė akcentavo, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu reikėtų atsižvelgti į situaciją ir galimybes. Jei mokiniai dalyvauja renginyje – tai ir pasiruošimas turi būti kokybiškas (vaizdas, garsas, įrašai). Todėl nuspręsta į olimpiadą ir konkursus siųsti tik pačius geriausius mokinius ir tik tada, kai  mokykla galės sudaryti tinkamas sąlygas mokinio dalyvavimui.

Taip pat visi būrelio nariai aptarė atnaujintas bendrąsias programas. Diskusijos metu iškilo nemažai klausimų, kurie bus išdėstyti klausimyne, kurį pateikė ŠMSM.

Būrelio nariams buvo pasiūlyta rengti ilgąją kvalifikacijos tobulinimo programą. Patyriminio mokymo(-si) tema atitiko mokytojų lūkesčius, todėl nuspręstą ją parengti ir vykdyti.  Bendradarbiauti rengiant ir vykdant programą sutiko „Kražantės“ progimnazijos mokytojos A. Paulauskienė ir A. Stulpinienė.