UTA

Švietimo portalo www.e.mokykla.lt  metodinės medžiagos saugykloje viešinami naujai parengti metodiniai leidiniai, skirti mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti. Jų paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias dalykų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas dalykų ugdymo bendrąsias programas.

Leidiniai parengti įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga


https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf

Atnaujintas ugdymo turinys

1. UTA planas

Savivaldybės UTA priemonių ir veiklos planas

Savivaldybės UTA komanda

ŠPT UTA planas

UTA planas mokyklai (pavyzdys)

2. Svarbi informacija apie UTA

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas

Bendrieji ugdymo planai

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP?

NSA veiklos tyrimas

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA): ką reikia žinoti?

Svarbiausi atnaujinamo ugdymo turinio aspektai

Ugdymo turinio atnaujinimas – Mokykla 2030

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

3. Veikimas kartu

Komunikacijos planas mokyklai ir ne tik

NSA tinklai – komunikacija AKJ

UTA soc. partnerystė

4. Kompetencijos

Pažinimo kompetencija

Pilietiškumo kompetencija

Kūrybiškumo kompetencija

Kultūrinė kompetencija

Skaitmeninė kompetencija

SESG kompetencija

5. Mokytojams apie kompetencijas

UTA pažinimo kompetencija

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Kompetencijos

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

Pažinimo kompetencija

Bendrosios programos – Nacionalinė švietimo agentūra –

Skelbiami planų pavyzdžiai mokytojams, dirbsiantiems pagal …

6. Tėvams apie kompetencijas