UTA

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui.

https://drive.google.com/file/d/15IsnMib7k_U2eTSDbk_RneOzTqxC7SIY/view?fbclid=IwAR0x57mMxwA5vakxhIFORr9b4ptULc305fYIsTKu-Sk9HGa2_CWdu0J5Pwo

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms? Rekomenduojame naudotis šiose nuolat atnaujinamose skaidrėse pateiktomis rekomendacijomis, kuriose rasite naudingų nuorodų bei kt. svarbią informaciją.

https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Pasiruošimas diegti atnaujintas BP SUP rekomendacijos

Prieš prasidedant visų atnaujintų Bendrųjų Programų diegimui, būtina atkreipti dėmesį į mokinius turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP).

Kviečiame susipažinti su NŠA parengtomis SUP rekomendacijomis, skirtomis pritaikyti atnaujintą turinį skirtingų poreikių vaikams (pvz.: turintiems elgesio ar / ir emocijų, intelekto sutrikimus, sunkumų su kalbėjimu, kalba bei kt.) – https://bit.ly/3sXvXNo

Rekomendacijų pritaikymui NŠA vykdė mokymus mokyklų pedagogams, pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų švietimo pagalbos specialistams iš įvairių Lietuvos savivaldybių.

Šaltinis: https://www.facebook.com/nsa.smm

Įtrauktiems link. Ką turi žinoti mokykla. Atmintinė mokykloms

Paskelbta 4 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga

Paskelbta 4 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga, skirta atnaujinto ugdymo turinio temoms bei papildanti turimus išteklius: https://bit.ly/3PdXiWl

Papildomą naująją metodinę medžiagą parengė chemijos, fizikos, geografijos ir istorijos mokytojų asociacijos, dar dviejų asociacijų metodinė medžiaga, skirta biologijai ir informatikai bus paskelbta artimiausiu metu.

Švietimo portalo www.e.mokykla.lt  metodinės medžiagos saugykloje viešinami naujai parengti metodiniai leidiniai, skirti mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti. Jų paskirtis – tobulinant mokytojų profesinę kompetenciją, atskleisti praktikoje kylančias dalykų ugdymo(si) dilemas, padėti jiems perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau realizuoti atnaujintas dalykų ugdymo bendrąsias programas.

Leidiniai parengti įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.

https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga

Metodinis leidinys, skirtas kalbų (gimtosios ir užsienio) mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojams

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojams

Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojams

Atnaujintas ugdymo turinys