Mokinių (vaikų), mokytojų ir specialistų konsultavimas

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistai:

  • Konsultuoja vaikus dėl kalbos, mokymosi, psichologinių, socialinių, asmenybės problemų.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl logopedinės, psichologinės, socialinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo.
  • Konsultuoja pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiojo ugdymo, mokymo turinio, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymo, mokymosi motyvacijos palaikymo ir skatinimo.

Psichologas konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus. Konsultuodamas mokinius nustato asmenybės ir ugdymosi problemas, tiesioginio poveikio būdus, taikant įvairias psichologinio konsultavimo technikas.   Bendradarbiauja su tėvais/ globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas.

Logopedas konsultuoja vaikus, jų tėvus dėl vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų. Konsultuoja mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl vaikų kalbos lavinimo metodų ir būdų taikymo, skaitymo ir rašymo sunkumų korekcijos.

Specialusis pedagogas konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus dėl vaikų ugdymosi sunkumų ir pagalbos būdų. Konsultuoja pedagogus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiojo ugdymo skyrimo, mokymo turinio, alternatyvių mokymosi metodų ir būdų taikymo.

Socialinis pedagogas teikia individualią pagalbą ir konsultacijas tėvams, padedančias suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas. Konsultuoja pedagogus, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, padedant geriau suprasti, socialinių problemų poveikį vaikų elgesiui, pažangumui, lankomumui.

Būtina išankstinė registracija telefonu arba adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė