Pedagoginis psichologinis vertinimas

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

 • Ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų įvertinimas (kompleksinis) atliekamas psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo. Esant sveikatos sutrikimams, reikalinga tai liudijanti medicininė pažyma.

Dėl pedagoginio psichologinio vaiko gebėjimų įvertinimo į Švietimo pagalbos tarnybą gali kreiptis:

 • ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija;
 • tėvai (globėjai, rūpintojai).

Teikiami šie dokumentai:

Jei dėl įvertinimo kreipiasi ikimokyklinio ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija:

 • Tėvų ( globėjų, rūpintojų) sutikimas atlikti pedagoginį psichologinį vaiko gebėjimų įvertinimą raštu (6 priedas).
 • Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio įvertinimo (5 priedas).
 • Vaiko stebėjimo kortelė (1 priedas).
 • Jei atliekamas pakartotinis įvertinimas, pateikiamas ugdymosi pasiekimų aprašas (3 priedas).
 • Pildoma vaiko gerovės komisijos informacija apie mokinį ir jį supančią aplinką (VGK informacija).
 • Jei  vertinamas asmuo turi/turėjo sveikatos problemų, pristatyti specialistų (neurologo, vaikų psichiatro ir kt.) pažymų kopijas.

Jei dėl įvertinimo kreipiasi mokyklos Vaiko gerovės komisija:

 • Tėvų ( globėjų, rūpintojų) sutikimas atlikti pedagoginį psichologinį vaiko gebėjimų įvertinimą raštu (6 priedas).
 • Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio įvertinimo (5 priedas).
 • Dalykų mokytojų užpildytas anketas (anketą pildo kiekvieno dalyko, kurio programos vaikas neįsisavina, pedagogas. (2 priedas).
 • Pildoma vaiko gerovės komisijos informacija apie mokinį ir jį supančią aplinką (VGK informacija).
 • Vaiko mokomųjų dalykų darbai – lietuvių kalbos, matematikos ir kt. dalykų (esant reikalui) kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius, pasiekimų (pažymių) knygelę;
 • Jei atliekamas pakartotinis įvertinimas, pateikiamas ugdymosi pasiekimų aprašas. (3 priedas)
 • Jei  vertinamas asmuo turi/turėjo sveikatos problemų, pristatyti specialistų (neurologo, vaikų psichiatro ir kt.) pažymų kopijas.

Jei dėl įvertinimo kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • Tėvų ( globėjų, rūpintojų) sutikimas atlikti pedagoginį psichologinį vaiko gebėjimų įvertinimą raštu (6 priedas).
 • Jei vertinamas asmuo turi/turėjo sveikatos problemų, pristatyti specialistų (neurologo, vaikų psichiatro ir kt.) pažymų kopijas.

Pastaba! Su mokinių pedagoginio psichologinio įvertinimo rezultatais yra supažindinami tėvai, pedagogai (jeigu kreipiasi ugdymo įstaiga), teikiamos rekomendacijos dėl tolesnio vaiko ugdymo. Į pedagoginį psichologinį įvertinimą vaikus lydi tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

Būtina išankstinė registracija telefonu +370427 61184, arba adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė