Teisės aktai

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. įsak-556 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-1367)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dfe0dfb10fc211eaa1dda5669c1a32a1

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5


Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo  (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46675970a82611e59010bea026bdb259?jfwid=umouqfycs


Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5dfc62f3898411e8aa33fe8f0fea665f


Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1405)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/51bcc3e2c3d311e682539852a4b72dd4


Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/27d7969032e411e4b487eaabe28831e8


Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-779)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/27d7969032e411e4b487eaabe28831e8


Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459  redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb6038f0700d11e6a421ea2bde782b94?jfwid=5w7avuijq


Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424159


Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-322 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f35d901390f11e884a38848fe3ec9e2


Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-482)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420810/asr


Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432104


Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f

Dėl švietimo mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo nr. v-3 „dėl reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-774)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/7367f7d02fbf11e4b487eaabe28831e8?faces-redirect=true

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784

Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. ISAK-2575 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327400

Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-279)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/facfb6c231f711e8a149e8cfbedd2503?positionInSearchResults=86&searchModelUUID=ef05a539-29b5-44e6-ad1c-bce8fa1dee80)

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-1425 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be2031f2fd0b11eab72ddb4a109da1b5

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-1866 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/34edc1c02aca11ec99bbc1b08701c7f8

Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.252970

Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-897)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303280

Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 883)

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-662)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/659c22f08e8711e7a5e2b345b086d377?faces-redirect=true

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1880)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.379364

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1775)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-395)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a856aa07fef11e49386e711974443ff

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1795)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK- 842)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.235273

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-657)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/980163a28dbe11e7a5e2b345b086d377

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 įsakymas Nr. V-663)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377?jfwid=a82o528mh

Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-950)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1303)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.240010?jfwid=a82o59tk4

Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260357/asr

Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1549)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260358/uSyuGddYhI

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1304)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.240011

Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1305)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.240012

Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-2092)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8A5063FB27E

Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. V-951)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a41f940a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=17l1nk0gg4

Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-181) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/db443c100b5411e78dacb175b73de379

Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwid=pflfeo7uo

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-644)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b3ec4c2289d011e78939acf99f6e54eb

Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-555)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/82e7028065ab11e7a53b83ca0142260e?jfwid=a82o5ajl4

Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/375afb92303c11e79f4996496b137f39

Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-190)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2dc533c0100c11e7b6c9f69dc4ecf19f

Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-2243)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A8E7D413C08

Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.432104