Laisvos darbo vietos

KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

SKELBIA ATRANKĄ KARJEROS SPECIALISTO PAREIGOMS

Pareigybės pavadinimas: karjeros specialistas (A2).

Darbo pobūdis: ugdymo karjerai paslaugų teikimas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, Kražių Žygimanto Liauksmino ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokiniams.

Darbo krūvis: 0,6 etato

Darbo pradžia: 2024 m. vasario 21 d.

Darbo sutarties rūšis: terminuota iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Darbo užmokestis: vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo) pareiginės algos koeficientas 0,9294 – 0,9970.

Reikalavimai pretendentams:

  1. turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, jei dirba bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar švietimo pagalbos įstaigoje;
  3. išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
    3.1. turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;

3.2. studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;

  • būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
  • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagoginio darbo stažą įrodančius dokumentus;

6. kitus dokumentus (jei tokie būtini įrodyti kvalifikaciją, kompetencijas ar kitas nuostatas).

Dokumentų priėmimas: iki 2024 m. vasario 19 d. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.)

Dokumentai pateikiami adresu: Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba arba el. paštu info@kelmespt.lt. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (0 427) 61184.

Pokalbis vyks 2024 m. vasario 20 d. su pretendentu sutartu laiku.

Informacija apie atranką skelbiama Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje: www.kelmespt.lt ir teikiama telefonu (0 427) 61106.