Teisinė informacija

Mokytojų kvalifikacija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

Informacija apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašas

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai:

SLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-344 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas:

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V 774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mokytojų atestacija:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1080 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos patvirtinimo“